This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

90.6fm shares

Accommodating attitude meaning in tagalog

opinion

Ang librong ito, ay nakasulat sa bagong ugali nang pagsulat nang wvik-aig Tagalog; Kay-a augr fific fl2 C av naging K: At dahil dito, kung may halIIanaping salita na, sa, dati ay nasusulat sa C at hindi makita ay dapat hauapin sa K.

At gayon din nainan ang niqnga dating nasa Qui ay dapat hanapin sa Ni: It has taken about three years to compile it and each word has been thoroughly tested so that the definitions will be found correct. It is written in what is called the New Tagalog which differs from the old in the following respects. The C has become K, Gui has been shortened to gi; qui has been changed to Ki and w is generally substituted for U. Therefore should a person look for a word that begins with C and fail to find it he should turn to K; should he be unable to find Qui he should turn to Ki; and in case of u should turn to w.

It is Accommodating attitude meaning in tagalog that teachlers would do well to make tl: The word as it now appears is given first in this list, after the page numbller, and Tagalog, followe l by tlhe corrected fornl. Iliaki-apid adultterate clmmit a tulterv.

mapag-alay, mapaglingkod: n. accommodating. Source:...

I5 9,key-veib-lock larcency-larceny. Ang Maiga Alfabetong English at Tagalog. Ang manga reglang sumusunod ay tunkol sa pagsasalita ng wikanyg Englis. Ang sumusunod ay ang manga vocales na letra sa wikaig Englis at ang kanilang manga tunog, Titik sa Englis. Pag nauna ang titik na W sa letrang R ang W mamatay sa pagsasalita, 3. Pag nauna ang titik na 0 sa manga letrang E, I, at Y ang pagsasalila ay tutunog ng S.

Pag nauna ang titik na 0 sa manga letrang A, 0, at U ang pagsasalita ay Lifihog gg K. Kung ang titik na vocal "Accommodating attitude meaning in tagalog" sinusundan ng alin mang letraig consonante bukod lamang ang R at isang E, ang vocal sa una ay tutunog nu mahaba at ang E sy patay. Ang pagsaaalita ay keyn, home ang pagsasalita ay hornm. Manga exception-care, have, come, love, dove, done, prove at gone. Pag nauna ang titik na A sa letrang e ay Accommodating attitude meaning in tagalog mababago aelg pagsasalita ng letrang A.

Kung nagkakalaban ang dalawang regla ay ilalagay sa gitna ang pagsasalita. Sa manga salitang mnaikli ang titik na vocales ay tutunog na gaya nito. Ang a ay mamamagitan sa A ate; ang E; ay nmanamagitan sa E at I: Kung ang manga letrang igh av magkakasama ang pagbasa ay parang ay.

Kung ang manga-titik na ough ay magkakasama ang pagsasslita ay parang ao, datapua,t, maminsanminsan ay ttunog ng parang U.

Kung nagkakasama ang dalawang titik na ow ay tutunog ng parang ao. Kung ang dalawang letrang na ou ay sinusuudan ng nd ay tutunog nang parang ao; nguni,t, kung ang susunod ay Id ay wiwikain ng parang U. Tangi laimaug aug man a umusunod: Machine, Chagrin, Cluivalry, Mustache, at Chaise- aug sa ganito ay tutunog nang parang sh.

Kun-v aug dulo ng salita Accommodating attitude meaning in tagalog tion, cian 6 sion tutuinog na parang shun.

Knug aug dulo ng salita ay tous 6 teous ay tutunog na parang shus. Kunt- aug — letrang G ay naunta sa A, 0, at U, ay tutunog, ng matigas. Kumg aug ti'tik na G ay sa katapusan ng alinmang salita aug pagwiwika. Knuig auig d'alawang titik na B at T ay magkakasama sa dulo ng- isang salita, aug, B ay ninamatay sa pagsasabi. Kuno au letraug G av nauna sa N at M ay patay aug G.

Aug titi k na H ay Accommodating attitude meaning in tagalog sa manga salitang sumusonod: Honest, herb, hour at honor. Augr letraug Q ay katimbang 6' kaparis ng K. Kuugr dalwang letrang ed ay mialagay sa katapusan ng salita at aug kauivani sinusundail ay- P at K ay aug ed ay tutunog na parang T. Nun lalawang oo ay iuagkakasama at nauna sa P at K ay tuiunog nk U7.

Nuni sa dub u isaug salita aug E ay naiipit Dg isang consonante at t sa katapusan aui E ay patay at aub D ay siyang tutunog.: Nunil ang W ay nanunia sa letrang R ang W ay patay. Rules for pronouncing Tagalog. The vowels have but one sound.

accommodating definition: 1. used to...

The a ahl, the e a; the i-e. Th'le c is alwavs hard. Lhe 1i has, the sat-le soun I as hi in English. The accent in Fagabog should never be forgotten as it sometimes changes the meaning of the word as Kayo cloth while Kay6-you. Thie abbreviations used iii this dictionary are the following. Aba-a Miserable; wretched; de jected. Aba Po anq Prayer to the Virgen Mary. Abala-n-Obstacle; impediment; hindrance; obstruction; nuisance; clog; arrest.

Abutan Abatin -v-To reach: Agagan n-Cloth sieve or strainer. Agagin-v-To "Accommodating attitude meaning in tagalog" or strain through cloth. Agamagam-n Foreboding; scruple; doubt Agap-n-Activity; haste diligence; anticipation.

Agawin v-To snatch; grab; take by force. Charcoal; half burnt wood. Agos-n-Current or course of a river. Agpang a Opportune; convenient, right. Aha-n-Imagination; conception; fancy; purpose; design. Akalain v-To think; scheme; plan; tie vise consider, contrive; imagine. Akayin v To lead guide; teach; Accommodating attitude meaning in tagalog init-uct; conduct.

make fit for, or change...

Akma-a-Fit; proper; appropriate; con venient: Akoin v To promise go bail: Aksayahin-v-To Waste; mis spendl lavish. Akyat-n-Ascension; acclivity; rising; mounting. Alaala n Remembrance; recollection;nle.

Alagaan-v-To watch; take care of; heedt; keep; guard; protect. Alakin v fo distill. Alalahanin v-To remember; recollect: Alalayan alalayin -v-To sustain; mainltain: Alam n-Knowledge; publicity; vulgarity. Alangan-a Questionable; irresolute; un1 decided. Alapaap nang loob-n Jealousy; suspicion. Alayanv To offer one's love. Accommodating attitude meaning in tagalog sa pakinabang-n Step-mother. Alibadbad-n-Nausea Alibugha-n-Jealousy Decrial; slander.

Alilisin l,-o grind, mill. Aliniasao n Crab Aliniurahin vTo insult abulse: A im pro Winch. Alinmnanpr Which so ever: AlintanahiinTo disobey; lisregard; gibe look ]own upon. A lipin-n Slave; serf; bondman: Alipin in-v To enslave: Alipunga-n Chafe Al ipuista-n Insult; injury; wound; obio lil: Alipustain-v To insult;- offend; malign; tiont; fleer wound. Alisau-v-To take off, take away, remove. Alitiit it Squeak; creak. Aliw a1 Delight; pastime; comfort; sati sfi cti on.

Ali walas a-Open; clear;, plaint.

News feed